Header check
Header check for http://vinasofts.vn 200 OK
Type Content
HTTP/1.1 200 OK
Date Tue, 24 Sep 2019 09:09:32 GMT
Server Apache
Cache-Control no-cache, private
Set-Cookie XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IjRhODl5clk1THBkanBqM2dUTVVHUXc9PSIsInZhbHVlIjoiVlwveEZMcVk3czRib2pNUE1Hak5cL1g5TXgxXC9FaHFXbWZRbzJIZFpnKzJucGZjb1dETkNqTGpxM3krRkRZalM2UiIsIm1hYyI6IjU0YTE3YzhkODU1Mjk1Njk4ODVlZjU1MTQ1ZmM5OTM5MmQ0OGI0MzIxYjNlZTNjNWNhODc2Y2RiNjdjYzBkMDcifQ%3D%3D; expires=Tue, 24-Sep-2019 11:09:32 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie laravel_session=eyJpdiI6IjNxZXNLVzhaeFdreVpGakR0dng3YlE9PSIsInZhbHVlIjoiTkNXWjBCdkpZTTJFMjlhbDdLTEU5eUVFTWcrTDVNTmM0R1NMT3hCMFRlOFdhYjhFU1RucUNLOTRBZURmdUxRQyIsIm1hYyI6IjhkOGQ5M2I1ZTY3MjhhZTUxMGE2MDJhNjZmZDQ4N2ZhOGMyYmE4NzE4OWYzZWQyYTUwZDhiOTE0YjgzMmYzNDYifQ%3D%3D; expires=Tue, 24-Sep-2019 11:09:32 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly
Vary User-Agent
Content-Type text/html; charset=UTF-8